Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-biztonsági hatóság,
hivatalból eljárva meghoztam a következő:

HATÁROZAT-ot

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Bácsalmás, Baja, Jánoshalma,
Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa Járásokban a
mellékelt térképen megjelölt területeken, a mellékelt listában szereplő települések
közigazgatási területén

21 napig, 2022. október 1 – 2022. október 21-ig

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELEK EL.

Az ebzárlat szabályai a R. 12. § alapján a következők:
(2) Az ebzárlat tartama alatt – a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy
kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni.
(3) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt
korlátozás alól.
(5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges
meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló

eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása,
illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási hivatal
határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell
ölni.
(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Jelen határozatomat közzé teszem az érintett Járási Hivatalok hirdetőtábláján és
honlapján, továbbá határozatomat megküldöm az érintett Önkormányzatok jegyzőinek,
hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben szokásos módon ismertesse.

A tilalom megsértőjével szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kerülhet kiszabásra.

E döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs
helye.

Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi
Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy
ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél
benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek
a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1)
bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 608. §
értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével,
elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a vitatott cselekményt megvalósító szervhez.
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ weboldalon ki
kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR
rendszer (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus
űrlapot, a digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként fel kell tölteni.
Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára
történő beküldése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben
kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára ÉFÁT/203/2022.
számú ügyiratában a rókák veszettség elleni orális immunizálását – 2022. évi őszi kampányát –
rendelte el. Bács-Kiskun Megyében a vakcinázás időpontja 2022. október 1. és 2022. október
6. között lesz.

A R. 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett
területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni, ezért 2022. október1. és 2022.
október 21. között a rendelkező részben foglaltak szerint ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendeltem el.

Határozatomat a rendelkező részben felsorolt jogszabályok és az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés s) és
t) pontja alapján hoztam meg, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) és (4) bekezdésének
megfelelően.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 13. § e) pontja, 18.§ (7)
b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az Éltv. 25. § (1)
bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam.
A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
9. § szabályozza.

Kecskemét, 2022. szeptember 7.

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából

dr. Drozdik Ferenc
főosztályvezető

Mellékletek:

 

Bács-Kiskun megye

Ebzárlat és legeltetési tilalom időtartama: 2022. október 1 – 2022. október 21.

Járás Település
Bácsalmási járás Bácsalmás
Bácsalmási járás Bácsbokod
Bácsalmási járás Bácsborsód
Bácsalmási járás Bácsszőlős
Bácsalmási járás Csikéria
Bácsalmási járás Katymár
Bácsalmási járás Kunbaja
Bácsalmási járás Madaras
Bácsalmási járás Mátételke
Bácsalmási járás Tataháza
Bajai járás Bácsszentgyörgy
Bajai járás Baja
Bajai járás Bátmonostor
Bajai járás Csátalja
Bajai járás Csávoly
Bajai járás Dávod
Bajai járás Dunafalva
Bajai járás Érsekcsanád
Bajai járás Érsekhalma
Bajai járás Felsőszentiván
Bajai járás Gara
Bajai járás Hercegszántó
Bajai járás Nagybaracska
Bajai járás Nemesnádudvar
Bajai járás Sükösd
Bajai járás Szeremle
Bajai járás Vaskút
Jánoshalmai járás Borota
Jánoshalmai járás Jánoshalma
Jánoshalmai járás Kéleshalom
Jánoshalmai járás Mélykút
Jánoshalmai járás Rém
Kalocsai járás Bátya
Kalocsai járás Drágszél
Kalocsai járás Dusnok
Kalocsai járás Fajsz
Kalocsai járás Hajós
Kalocsai járás Homokmégy
Kalocsai járás Kalocsa
Kalocsai járás Miske
Kalocsai járás Öregcsertő
Kiskőrösi járás Bócsa
Kiskőrösi járás Császártöltés
Kiskőrösi járás Imrehegy
Kiskőrösi járás Kecel
Kiskőrösi járás Kiskőrös
Kiskőrösi járás Soltvadkert
Kiskőrösi járás Tázlár
Kiskunfélegyházi járás Bugac
Kiskunfélegyházi járás Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyházi járás Pálmonostora
Kiskunfélegyházi járás Petőfiszállás
Kiskunhalasi járás Balotaszállás
Kiskunhalasi járás Harkakötöny
Kiskunhalasi járás Kelebia
Kiskunhalasi járás Kiskunhalas
Kiskunhalasi járás Kisszállás
Kiskunhalasi járás Kunfehértó
Kiskunhalasi járás Pirtó
Kiskunhalasi járás Tompa
Kiskunhalasi járás Zsana
Kiskunmajsai járás Csólyospálos
Kiskunmajsai járás Jászszentlászló
Kiskunmajsai járás Kiskunmajsa
Kiskunmajsai járás Kömpöc
Kiskunmajsai járás Móricgát
Kiskunmajsai járás Szank